Skip to main content Skip to search

บริการตรวจสอบบัญชีและจดทะเบียน

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อ ให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบ การเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการทำบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
 2. ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี, ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 3. ให้ข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง ในเรื่องการควบคุมภายในทางบัญชีสำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียด ประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

บริการด้านจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

1. จองชื่อ

 1. เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ซึ่งหากไปยื่นที่ กรมพัฒนาธุรกิจการสนามบินน้ำก็สามารถทราบผลได้เลย)
 2. จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียน
  จัดตั้งบริษัทได้ จองได้ที่ http://www.dbd.go.th/regis/index.phtml

2. จดทะเบียนจัดตั้ง

     หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้ว ก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือ จัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/ แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

3. ขอเลขผู้เสียภาษี

     หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองมาแล้ว ต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเหมือนกัน คือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร

4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     หลังจากที่เราได้เลขผู้เสียภาษีมาแล้วกับกรมสรรพากร หากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกัน คือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก แต่เจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ต

5. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

     ค่าบริการพิเศษสุดจาก 5,000 ลดเหลือ 4,000 บาทเท่านั้น

6. หลักฐานที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้าน ของที่ตั้งสถานประกอบการ
 3. สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
 4. กรณีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 40% หรือเป็นกรรมการมีอำนาจเซ็นต์
 5. ให้คนไทยที่ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ แสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย

งานบริการด้าน Visa & Work-Permit

 1. ขอวีซ่าและเล่มใบอนุญาตทำงาน
 2. ขอบัตรคนต่างด้าว
 3. ต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 4. รับต่อวีซ่าแบบธุรกิจ 1 ปี พร้อมขอใบอนุญาตทำงาน
 5. แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายตราวีซ่า
 6. ขอวีซ่าเร่งด่วน
 7. แจ้งเข้า แจ้งออกใบอนุญาตทำงาน
 8. ขอถิ่นที่อยู่
 9. ขอโอน, เปลี่ยน สัญชาติไทย

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ

 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าบริการ 5,000 บาท
  ขอบเขตของงาน เริ่มตั้งแต่ จองชื่อ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์ฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ตรายางทางท่านเป็นผู้จัดทำ)
  ****แถมฟรี ขอเลขผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต ฟรีค่าบริการบัญชีเดือนแรก 1 เดือน และส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมาย
 2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ค่าบริการ 4,000 บาท
  ขอบเขตของงาน เริ่มตั้งแต่จองชื่อ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ตรายางทางท่านเป็นผู้จัดทำ)
  *****แถมฟรี ขอเลขผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต ฟรีค่าบริการบัญชีเดือนแรก 1 เดือน และส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมาย
 3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนบริษัท
  เช่น เปลี่ยนกรรมการ ย้ายที่อยู่ เพิ่มวัตถุประสงค์ ลดทุน เพิ่มทุน และอื่น ๆ คิดค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม ราคา 1,400 บาท ค่าธรรมเนียมคิดตามใบเสร็จที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจออกให้
 4. ขอหนังสือรับรองบริษัทห้างหุ้นส่วนและคัดรับรองเอกสารต่างๆ ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมต่อครั้ง ราคา 500 บาท
 5. จดทะเบียนพาณิชย์ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ราคา 1,500 บาท
 6. จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคา 15,000 บาท หรือ แล้วแต่กรณี
 7. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
 8. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท
 9. ขอใบอนุญาตทำงาน WORKPERMIT ขอวีซ่า ขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าฯ ค่าบริการ 15,000 บาท