Skip to main content Skip to search

บริการบัญชีและประกันสังคม

บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

1. ยื่นแบบประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2. ยื่นแบบประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
 • จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้งจัดให้งบการเงินของท่านได้มีการตรวจสอบ และแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

3. ปิดบัญชีประจำปี

 • ให้คำแนะนำวิธีการทำบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดี และถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

4. ขอบเขตของงาน

     ขอบเขตของงานจะเกี่ยวกับทางด้านบัญชีและการเก็บข้อมูลเพื่อเสียภาษีและการบริหาร จะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยปกติขององค์กร และการบริหารงานในองค์กร

5. เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร

     แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53 แบบ ภ.พ.30

6. เอกสารที่ท่านจะต้องจัดเตรียมให้แก่ทางเรา

 1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรอง และเอกสารแนบฯ
  • บอจ.5
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  • รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ
  • รายละเอียดของสินค้า, กลุ่มสินค้า
 2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
  • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
  • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
  • เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
  • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
  • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
  • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
 3. ระยะเวลาในการรับเอกสาร
  • ทางบริษัทฯ จะต้องนำส่งเอกสารยังสำนักงาน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภงด.1,3 และ53 และภาษี มูลค่าเพิ่ม คือ ภพ.30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน

ค่าบริการ สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน พิเศษ ลดค่าบริการทำบัญชีเดือนแรกเหลือ 50%

สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยทางสำนักงานคำนึงถึงความยากง่ายในการรับทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานที่ต้องใช้

** พิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือนของเรา เรามีบริการการปิดงบการเงินรายปีโดยไม่คิดค่าบริการ (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)
** สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรายเดือนของเรา เรามีบริการปิดงบการเงินรายปี ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริการเก็บเอกสาร ณ ที่ทำการของลูกค้าทุกเดือน กรณีต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารทางรถทัวร์หรือไปรษณีย์

 1. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 3. แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 4. ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ
 5. แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงาน
 1. แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 2. แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 3. แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 4. แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 5. แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 6. แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 7. แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

** กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือ

 1. เมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่
 2. เมื่อสิ้นปี

*** การให้บริการด้านประกันสังคม จะคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าทำบัญชีอีก เดือนละ 500 บาท ***