Skip to main content Skip to search

สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน

สอนปิดงบการเงิน สำนักงานบัญชีของเรา บริการรับ จัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชีรวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฏากร ให้คำแนะนำเพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน

ภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง ตามหลักมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

     สำนักงาน เมทิกา การบัญชีและภาษีอากร ให้บริการจัดฝึกอบรมทางด้านการจัดทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน การวางแผนภาษีอากร ฝึกอบรมตามมาตรฐานการบัญชี เน้นภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง สอนโดยอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง การฝึกอบรมของเราจะไม่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนหรือการอบรมสัมมนาแบบ กลุ่มใหญ่ แต่เป็นการฝึกอบรมที่เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเน้นให้ทำกรณีศึกษาจริง ที่พบเจอได้ในโลกธุรกิจ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อท่านมาเรียนแล้ว จะสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คอร์สของเราเหมาะสำหรับ

 1. นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีความรู้ในการทำงานจริงและได้งานทำในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ
 2. บุคคลที่ทำงานด้านบัญชี ซึ่งต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเปลี่ยนงาน เพิ่มเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง
 3. บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือบุคคลที่ต้องสืบทอดดูแลกิจการของครอบครัว
 4. บุคคลที่ทำงานด้านอื่น ซึ่งต้องการมีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้นในระบบธุรกิจจริง
 5. บุคคลที่ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการทำงานด้านบัญชี
 1. นักบัญชี

  ผู้ต้องการปิดงบเดือนกับงบปีเป็นอย่างเชี่ยวชาญ แต่ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ และมีฝันอยากได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้น
   
 2. ผู้ประกอบการ

  ผู้ที่กลัวโดนโกง จึงต้องการตรวจสอบงบเป็น พร้อมมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการทํากําไร อย่างมืออาชีพ
   
 3. นักศึกษา

  นิสิต, นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการสมัครงานในฝัน พร้อมรับเงินเดือนสูง ๆ
   
 4. ผู้สนใจทั่วไป

  ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และพัฒนาความสามารถด้านการบัญชี เพื่อประสบความสําเร็จในธุรกิจและการงาน

หลักสูตร จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน

รายละเอียดหลักสูตร จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน

1. มาทำความเข้าใจเอกสารทางธุรกิจ (Source of Documents)
2. การแยกประเภทของเอกสาร, จัดระเบียบข้อมูลก่อนการบันทึกบัญชี (Classification)
3. การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันต่าง ๆ (Journal Entry)
3.1 สมุดรายวันทั่วไป
3.2 สมุดรายวันซื้อ
3.3 สมุดรายวันขาย
3.4 สมุดรายวันรับ
3.5 สมุดรายวันจ่าย
4. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท (Ledger)
5. การตรวจสอบและปรับปรุงรายการ (Check)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- รายได้ค้างรับ
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าเสื่อมราคา
- ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย, หัก ณ ที่จ่าย
6. งบทดลอง (Trial Balance)
7. การปรับปรุงรายการผิดพลาด (Audit Adjustment)
8. กระดาษทำการ 6 ช่อง, 8 ช่อง, 10 ช่อง
9. การปิดบัญชี (Closing Entries, Closing Period)
10. การออกรายงานทางการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน และรายการที่เกี่ยวข้อง
11. เทคนิคการตรวจสอบ งบทดลองอย่างไร ให้งบถูกต้อง

สิ่งที่ผู้อบรมได้รับจากการฝึกอบรม

 1. มีความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบการจัดทำบัญชีได้จริง
 2. มีความเข้าใจและสามารถแยกประเภทภาษีที่ธุรกิจเกี่ยวข้องได้
 3. มีความเข้าใจหลักการบันทึกบัญชีและหลักการทางภาษีอากรของระบบธุรกิจเพิ่มขึ้น
 4. มีความเข้าใจหลักมาตรฐานการบัญชีและหลักของภาษีอากรสำหรับแนวทางการบันทึกบัญชี
 5. มีความเข้าใจระบบการยื่นแบบเพื่อแสดงการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนเจ้าหน้าที่ประเมิน
 6. มีความเข้าใจและสามารถปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
 7. มีความเข้าใจและสามารถกรอกแบบเอกสารต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้อง
 8. มีความเข้าใจระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปกับการประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 9. ได้สิทธ์เป็นสมาชิกและสามารถปรึกษาสำนักงานฯได้ฟรี

– ทุกคอร์สอบรม ดำเนินการสอนโดย ผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงานบัญชี มีคุณวุฒิระดับ ป.โท ทางด้าน การบัญชี

– ทุกคอร์สอบรม เน้นการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารจริง เน้นเรียนเป็นกลุ่มขนาดไม่เกิน 6 คน เพื่อเพิ่มเครือข่ายของผู้เรียนด้วยกันเอง หรือเรียนเดี่ยวสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนส่วนตัว

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เรียน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเดี่ยว สามารถเลือกเรียนวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ ได้

– สำนักงานเรามีห้องแอร์สำหรับการเรียนการสอนโดยตรง เราจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน เบรค 2 มื้อและอาหารกลางวัน 1 มื้อ โดยผู้เรียนมาเพียงไม่จำเป็นต้องนำเอกสาร สมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นมาเอง

– เมื่อเรียนจบแล้ว เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจตลอดเวลา

สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ให้สำนักงานของเราได้มีโอกาสบริการท่านค่ะ